top of page
Newton ' Sarkaç

Projenin Amacı

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmesi ile birlikte bilimsel paradigmalarda dönüşüm yaşanmıştır. Bu süreçte akılcı paradigma yerini yorumlamacı paradigmaya bırakmıştır. Bu paradigmatik dönüşüm, eğitimin amaçlarını da etkilemiştir. Eğitimde önem kazanan hedef; düşünen, sorgulayan, araştıran, problem çözen ve karar veren bireyler yetiştirmek olmuştur. Bilgiye kolay erişilebilen bilgi toplumunda, bilginin öğretmenin ve test kitaplarındaki cevap anahtarlarının tekelinde olmadığı anlayışı doğrultusunda bireylere 21. yüzyıl ya da yaşam becerilerinin kazandırılması gerekli görülmektedir. Araştırma becerisi de bu becerilerden birisidir. Öğrenmeyi öğrenmenin öne çıktığı bilgi toplumunda eğitimin amacına ulaşabilmesi için bireylerin araştırma bilgi, beceri ve farkındalıklarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, söz konusu yöntembilim (metodoloji) olduğunda daha öncelikli olabilmektedir. Bir problemi araştıran bireylerden araştırmayı probleme uygun bir bilimsel yönteme dayandırmaları ve yöntemi doğru şekilde kullanarak probleme bir cevap bulmaları beklenmektedir.​

Yukarıda sözü edilen paradigmatik geçiş, bilimsel araştırma yöntemlerinde de karşılık bulmuştur. Araştırma geleneği içerisinde nicel araştırmaların yanı sıra nitel araştırmalar yerini almıştır. Artık sosyal bilimlerde ve özellikle eğitim bilimlerinde, bazı değişkenlerin ölçeklerde yer alan cevap kategorileri arasına sığdırılamayacak kadar karmaşık ve belirsiz olabileceği, bazı değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin kurulamayacağı ve dolayısıyla neden-sonuç ilişkisi kurmanın, yordamanın ve genellemenin güç olduğu düşünülmektedir. Nicel araştırmaların bu sınırlıklarına bir çözüm olarak nitel araştırmalarda araştırılmak istenen durum, kendi bütüncüllüğü, doğallığı, derinliği ve çokluluğu içinde betimlenmekte, anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır.

Son yıllarda eğitim bilimleri alanında nitel araştırmalara gösterilen ilgi artmış olsa da akılcı paradigmayı benimseyen bazı araştırmacılar, nitel araştırmaları bilimsel bulmayarak nicel araştırma geleneğini sürdürmekte ısrarcı davranmaktadırlar. Eğitim bilimleri alanında nitel araştırmaların nicel araştırmalara kıyasla daha az sayıda yapıldığı göze çarpmaktadır. Ulusal alan yazındaki nitel araştırmaların niteliğine ilişkin önemli sorunlar olduğu da gözlemlenmektedir. Eğitimin bilimsel yönden gelişimine önemli katkılar sunabilecek nitel araştırmalara gereken ilginin gösterilmesi ve alanda nitelikli nitel araştırmaların ortaya çıkabilmesi için işe henüz yolun başında olan araştırmacıların eğitimi ile başlanması gerektiğine inanılmaktadır. Öğrenimlerine lisansüstü düzeyde devam eden öğrencilerin nitel araştırma yöntemi ile ilgili bilgi, beceri ve farkındalıklarının geliştirilmesi sadece nitel araştırmalar alanının gelişimi için değil, öğrencilerin bilimsel araştırma sürecinde daha esnek ve yaratıcı düşünme becerisi kazanmaları için de önemli görülmektedir. Genç araştırmacıların nitel araştırmalara yönelik yeterliğinin geliştirilmesi ile yürütülmesi planlanan nitel araştırmaların niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Bu bağlamda çevrimiçi düzenlenmesi planlanan “Eğitim Bilimleri Temel Alanında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Nitel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı etkinliğin amacı, eğitim bilimleri temel alanında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin nitel araştırma yöntemi ile ilgili bilgi, beceri ve farkındalıklarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda öğrencilerin nitel araştırma yöntemi ile ilgili sorularına cevap ve sorunlarına çözüm bulmaları beklenmektedir.

bottom of page